Materiale ndihmëse

Udhërrëfyesi i fillestarit për ndikimin mbi politikën

Published on 31/Mar/22

Udhërrëfyesi i fillestarit për ndikimin mbi politikën është një guidë udhëzuese për nismat për ndikimin mbi politikën. Ekspertë të politikave publike në Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, kanë hartuar këtë udhërrëfyes që synon një shtresë të gjerë lexuesish, si profesionistë ashtu edhe j

Advokim për politika lehtësuese për aftësitë e reja në sektorin e biznesit

Published on 17/May/22

Aspekte për Reflektim – Nisma për ndikim në politikë-bërje nga IQSH. A mendoni që e kishit formuluar problemin në fokus të ndërhyrjes tuaj në mënyrën e duhur, apo lindi nevoja të rishihet rrugës? Ideja që propozuam në nismën tonë mori nxitje nga aktualiteti ekonomik, i imponuar nga situata e krijuar

Mbro Shëndetin, Menaxho Sfidat

Published on 17/May/22

Aspekte për Reflektim – Nisma për ndikim në politikë-bërje nga Together for Life. A mendoni që e kishit formuluar problemin në fokus të ndërhyrjes tuaj në mënyrën e duhur, apo lindi nevoja të rishihet rrugës? Synimi ynë fillestar ishte që të kontribuonim në hartimin e Strategjisë 10 vjeçare të shënd

Mbështetje për lehtësimin nga pagesa e tarifave vendore për familjet në nevojë në Bashkinë e Pogradecit dhe Maliqit, si model për replikim edhe në bashki të tjera të vendit.

Published on 17/May/22

Aspekte për Reflektim – Nisma për ndikim në politikë-bërje nga Fondacioni Edu-Pro. A mendoni që e kishit formuluar problemin në fokus të ndërhyrjes tuaj në mënyrën e duhur, apo lindi nevoja të rishihet rrugës? Që në fillim ishim të qartë se bashkitë kanë tendencën të jenë më shumë të fokusuara tek i

Politika mjedisore të veprojë realisht ndaj ndotjes së zhurmës, këtij armiku të padukshëm të shëndetit publik.

Published on 17/May/22

Aspekte për Reflektim – Nisma për ndikim në politikë-bërje nga Lëvizja Ekovolis. A mendoni që e kishit formuluar problemin në fokus të ndërhyrjes tuaj në mënyrën e duhur, apo lindi nevoja të rishihet rrugës? Objektivi i inisiativës sonë ka qenë rritja e ndërgjegjësimit të publikut të gjerë dhe të au

Renta4Bashkitë

Published on 17/May/22

Aspekte për Reflektim – Nisma për ndikim në politikë-bërje nga SHAV SHBSH. A mendoni që e kishit formuluar problemin në fokus të ndërhyrjes tuaj në mënyrën e duhur, apo lindi nevoja të rishihet rrugës? Nisma jonë synonte ngritjen e përqindjes që duhet të marrin bashkitë nga renta minerare. Kjo nism

Lobim për përmirësimin e cilësisë së shërbimit turistik të udhërrëfyesit përmes një platforme dialogu dhe advokimi

Published on 17/May/22

Aspekte për Reflektim - Nisma për ndikim në politikë-bërje nga NATGA. A mendoni që e kishit formuluar problemin në fokus të ndërhyrjes tuaj në mënyrën e duhur, apo lindi nevoja të rishihet rrugës? Problemi në fokus të ndërhyrjes sonë kishte të bënte me informalitetin në sektorin e guidave turistike,

Dialog për plane sociale gjithëpërfshirëse për personat me aftësi të kufizuara

Published on 17/May/22

Aspekte për Reflektim – Nisma për ndikim në politikë-bërje nga ADRF. A mendoni që e kishit formuluar problemin në focus të ndërhyrjes tuaj në mënyrën e duhur, apo lindi nevoja të rishihet rrugës? Iniciativa jonë pati për synim përmirësimin e planeve sociale në tri bashki (Pogradec, Burrel dhe Fier),

Organizimi komunitar mjet për nxitjen e ndryshimeve ligjore për përmiresimin e mirëqenies dhe jetëgjatësisë së grave 60-69 dhe burrave 65-69 vjeç

Published on 17/May/22

Aspekte për Reflektim – Nisma për ndikim në politikë-bërje nga Qendra T’Reja. A mendoni që e kishit formuluar problemin në fokus të ndërhyrjes tuaj në mënyrën e duhur, apo lindi nevoja të rishihet rrugës? Ndryshimi i kriterit të moshës së përfitimit social, që ishte edhe objektivi ynë, ishte i mirëp

Rritje ndërgjegjesimi dhe lobim tek politikbërësit për zhvillimin e modelit të DMO-ve në Shqipëri, në zbatim të strategjisë 2019-2023 për Turizmin e Qëndrueshëm

Published on 17/May/22

Aspekte për Reflektim – Nisma për ndikim në politikëbërje nga DMO Albania. A mendoni që e kishit formuluar problemin në fokus të ndërhyrjes tuaj në mënyrën e duhur, apo lindi nevoja të rishihet rrugës? Synimi yne fillestar ishte që të vinim në lëvizje objektivin 5 të Strategjisë së Turizmit të Qëndr

Dialogimi, Advokimi dhe Lobimi për parandalimin e djegies me zjarr të tokave bujqësore nëpërmjet përmirësimeve ligjore.

Published on 17/May/22

Aspekte për Reflektim – Nisma për ndikim në politikë-bërje nga Shoqata Iliria. A mendoni që e kishit formuluar problemin në fokus të ndërhyrjes tuaj në mënyrën e duhur, apo lindi nevoja të rishihet rrugës? Ideja e iniciativës sonë ishte formuluar në mënyrën e duhur dhe synonte që nxiste grupet e int

Sistemi i klasifikimit në Shqipëri mbështet konkurrueshmërinë e industrisë së turizmit – lobim dhe advokim.

Published on 17/May/22

Aspekte për Reflektim – Nisma për ndikim në politikë-bërje nga Nevila POPA. A mendoni që e kishit formuluar problemin në fokus të ndërhyrjes tuaj në mënyrën e duhur, apo lindi nevoja të rishihet rrugës Problemi në fokus të çështjes sime i referohet mos-zbatimit të paketës ligjore mbi strukturat akom

Bashkitë e vogla dhe sfidat e decentralizimit

Published on 17/May/22

Aspekte për Reflektim – Nisma për ndikim në politikë-bërje nga HDPC. A mendoni që e kishit formuluar problemin në fokus të ndërhyrjes tuaj në mënyrën e duhur, apo lindi nevoja të rishihet rrugës? Sapo nisëm zbatimin e iniciativës dhe zhvilluam takimet e para me aktorët, kuptuam që jo vetëm problemi

Përmirësimi i sigurisë ushimore nëpërmjet përmirësimit të kuadrit logjor dhe rregullativ, advokimit dhe ndërgjegjësimit.

Published on 17/May/22

Aspekte për Reflektim – Nisma për ndikim në politikë-bërje nga Sci-Dev. A mendoni që e kishit formuluar problemin në fokus të ndërhyrjes tuaj në mënyrën e duhur, apo lindi nevoja të rishihet rrugës? Çështja që kishim menduar të adresonim ishte përmirësimi i sigurisë ushqimore në Shqipëri, përmes për